Dr Alicja Brenk Krakowska

Dr Alicja Brenk Krakowska (NO06201) – W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie osobami, w tym dziećmi, z zaburzeniami widzenia obuocznego, trudnościami w czytaniu zarówno o charakterze specyficznym jak i niespecyficznym, a także osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym dziećmi z korowym uszkodzeniem widzenia. Aktywnie działa na rzecz rozwoju optometrii. Jest członkiem kilku międzynarodowych grup Key Opinion Leaders (KOLs) oraz wykładowcą z zakresu zaburzeń widzenia obuocznego, terapii wzrokowej i optometrii pediatrycznej w Polsce jak i w Europie. Od 2010 roku jest wykładowcą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii, gdzie prowadzi wykłady i laboratoria mi. z Optometrii pediatrycznej, Badań optometrycznych czy Optyki fizjologicznej. Prowadzone przez nią badania naukowe obejmują głównie zagadnienia dotyczące pomiarów dysparacji fiksacji, w tym ocenę niestabilności obuocznej u osób z dysleksją rozwojową oraz z zaburzeniami widzenia obuocznego. Razem z grupą naukowców z Niemiec, Szwajcarii i Łotwy współtworzy międzynarodową grupę zajmującą się opracowaniem i doskonaleniem metod obiektywnych badań dysparacji fiksacji za pomocą metod eyetrackingowych. Ponadto jej zainteresowania obejmują także badanie przebiegu procesu adaptacji pryzmatycznej, lateralizacji procesów uwagowych oraz procesów wzrokowo-werbalnych u osób z trudnościami w czytaniu. Wyniki swoich badań zaprezentowała na licznych konferencjach o zasięgu międzynarodowym, a także w publikacjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii (PTOO) w którym pełni funkcję członka Komisji Etyki Optometrii.